6, 7 & 8 ஆம் வகுப்பு கணிதம் , சமூக அறிவியல் கற்றல் விளைவுகள் ( குறியீட்டு எண்களுடன் ) - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Friday, October 28, 2022

6, 7 & 8 ஆம் வகுப்பு கணிதம் , சமூக அறிவியல் கற்றல் விளைவுகள் ( குறியீட்டு எண்களுடன் )

 6, 7 & 8 ஆம் வகுப்பு கணிதம் , சமூக அறிவியல் கற்றல் விளைவுகள் ( குறியீட்டு எண்களுடன் )

கற்றல் விளைவுகள் 


*🟣 6 ஆம் வகுப்பு கணிதம் கற்றல் விளைவுகள் ( கற்றல் விளைவு குறியீட்டு எண்களுடன் )*

https://www.minnalkalviseithi.com/2022/10/6_28.html?m=1

*🟣 7 ஆம் வகுப்பு கணிதம் கற்றல் விளைவுகள் ( கற்றல் விளைவு குறியீட்டு எண்களுடன் )*

https://www.minnalkalviseithi.com/2022/10/7.html?m=1

*🟣 8 ஆம் வகுப்பு கணிதம் கற்றல் விளைவுகள் ( கற்றல் விளைவு குறியீட்டு எண்களுடன் )*

https://www.minnalkalviseithi.com/2022/10/8.html?m=1

*🟣 6,7 ,8 ஆம் வகுப்பு சமூக அறிவியல் கற்றல் விளைவுகள் CODE எண்ணுடன்*

https://bit.ly/3OHjJBF

No comments:

Post a Comment