1 ஆம் வகுப்பு மூன்றாம் பருவத் தேர்வு வினாத்தாள்கள் ( SET 1 ) - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Monday, May 2, 2022

1 ஆம் வகுப்பு மூன்றாம் பருவத் தேர்வு வினாத்தாள்கள் ( SET 1 )

 1 ஆம் வகுப்பு மூன்றாம் பருவத் தேர்வு வினாத்தாள்கள் ( SET 1 )


*🟣 1 ஆம் வகுப்பு தமிழ் வினாத்தாள் : பருவம் 3*

https://bit.ly/3y8sMpL


*🟣 1 ஆம் வகுப்பு ஆங்கிலம் வினாத்தாள் : பருவம் 3*

https://bit.ly/3MMwnOA


*🟣 1 ஆம் வகுப்பு கணிதம் ( TM ) வினாத்தாள் : பருவம் 3*

https://bit.ly/3kzlUKe


*🟣 1 ஆம் வகுப்பு கணிதம் ( EM ) வினாத்தாள் : பருவம் 3*

https://bit.ly/380vQtp


*🟣 1 ஆம் வகுப்பு சூழ்நிலையியல் ( TM ) வினாத்தாள் : பருவம் 3*

https://bit.ly/37b6IzY


*🟣 1 ஆம் வகுப்பு சூழ்நிலையியல் ( EM ) வினாத்தாள் : பருவம் 3*

https://bit.ly/3kyEFgT

No comments:

Post a Comment