4 ஆம் வகுப்பு கணிதம் வினாத்தாள்கள் TM & EM - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Saturday, May 7, 2022

4 ஆம் வகுப்பு கணிதம் வினாத்தாள்கள் TM & EM

 4 ஆம் வகுப்பு கணிதம் வினாத்தாள்கள் TM & EM

4 ஆம் வகுப்பு கணிதம் வினாத்தாள் 


*🟣 4 ஆம் வகுப்பு கணிதம் வினாத்தாள்  தமிழ் மீடியம் - மூன்றாம் பருவம் model 1*

https://bit.ly/3MP4tBh


*🟣 4 ஆம் வகுப்பு கணிதம் வினாத்தாள் மூன்றாம் பருவம்* : Model 2 - தமிழ் மீடியம்)

https://bit.ly/3OPHYhz


*🟣 4 ஆம் வகுப்பு கணிதம் வினாத்தாள்  ENGLISH MEDIUM - மூன்றாம் பருவம்*

https://bit.ly/3suABTp

No comments:

Post a Comment