4 ஆம் வகுப்பு மூன்றாம் பருவத் தேர்வு ஆங்கிலம் மாதிரி வினாத்தாள்கள் - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Wednesday, May 4, 2022

4 ஆம் வகுப்பு மூன்றாம் பருவத் தேர்வு ஆங்கிலம் மாதிரி வினாத்தாள்கள்

 4 ஆம் வகுப்பு மூன்றாம் பருவத் தேர்வு ஆங்கிலம் மாதிரி வினாத்தாள்கள்

STD 4 

*🟣 4 ஆம் வகுப்பு  மூன்றாம் பருவத் தேர்வு ஆங்கிலம் வினாத்தாள்  MODEL 1*

https://bit.ly/3vAe9tK


*🟣 4 ஆம் வகுப்பு  மூன்றாம் பருவத் தேர்வு ஆங்கிலம் மாதிரி வினாத்தாள் - MODEL 2*

https://bit.ly/3F7hGmu

No comments:

Post a Comment