வகுப்பு 1 TO 5 SYLLABUS ( ENGLISH MEDIUM ) TERM 1 - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Saturday, June 11, 2022

வகுப்பு 1 TO 5 SYLLABUS ( ENGLISH MEDIUM ) TERM 1

 வகுப்பு 1 TO 5 SYLLABUS ( ENGLISH MEDIUM ) TERM 1

Syllabus 


1 ஆம் வகுப்பு பாடத்திட்டம் பருவம் 1 ஆங்கில வழி

https://bit.ly/3NKSJ3I


2 ஆம் வகுப்பு பாடத்திட்டம் பருவம் 1 ஆங்கில வழி

https://bit.ly/39oCY3t


3 ஆம் வகுப்பு பாடத்திட்டம் பருவம் 1 ஆங்கில வழி 

https://bit.ly/3HgI26t


4 ஆம் வகுப்பு பாடத்திட்டம் பருவம் 1 ஆங்கில வழி

https://bit.ly/3mAdRxQ


5 ஆம் வகுப்பு பாடத்திட்டம் பருவம் 1 ஆங்கில வழி 

https://bit.ly/3xDrW3R

No comments:

Post a Comment