9 மற்றும் 10 ஆம் வகுப்பு தமிழ் - காலாண்டுத் தேர்வு மாதிரி வினாத்தாள்கள் - Minnal Kalvi Seithi

Breaking

Tuesday, September 20, 2022

9 மற்றும் 10 ஆம் வகுப்பு தமிழ் - காலாண்டுத் தேர்வு மாதிரி வினாத்தாள்கள்

 9 மற்றும் 10 ஆம் வகுப்பு தமிழ் - காலாண்டுத் தேர்வு மாதிரி வினாத்தாள்கள்

மாதிரி வினாத்தாள் 


*🟣 9 ஆம் வகுப்பு - தமிழ் - காலாண்டுத்தேர்வு மாதிரி வினாத்தாள் 1*

https://bit.ly/3BViNFX


*🟣 10 ஆம் வகுப்பு - தமிழ் - காலாண்டுத்தேர்வு மாதிரி வினாத்தாள் 1*

https://bit.ly/3BvZbXF

No comments:

Post a Comment